خواص دارویی گیاه غوره، انگور و مویز

به گزارش وبلاگ آبی اناری ها، مطفی حرارت خون و صفرا و قامع صفرا و مقطع بلغم معده و حابس طبع و مانع انصباب مواد و مقوی جگر و بدن و رافع تشنگی و سستی اعضا و رب آن قاطع تشنگی و مسکن حرارت و التهاب معده و جهت اسهال مراری و برانگیختن

خواص دارویی گیاه غوره، انگور و مویز

به تلاش: محمد کمالی نژاد

نام رایج:

غوره

نام عربی:

حِصرم

ماهیت:

انگور خام نارس سبز ترش است هر نوع انگور که باشد.

طبیعت:

در اول دوم سرد و در آخر آن خشک و عصاره آن سردتر و خشک تر از آن تا سوم.

افعال و خواص:

مطفی حرارت خون و صفرا و قامع صفرا و مقطع بلغم معده و حابس طبع و مانع انصباب مواد و مقوی جگر و بدن و رافع تشنگی و سستی اعضا و رب آن قاطع تشنگی و مسکن حرارت و التهاب معده و جهت اسهال مراری و برانگیختن اشتها و حفظ جنین و تقویت احشا و منع غثیان صفراوی. ***

بدل:

ریواس، حماض، اترج

مضر:

مضعف معده سرد و مضر باه و مولد ریاح و مغص و مورث عطش در برخی امزجه

مصلح:

گلقند و انیسون و انجیر

اندازه شربت:

از عصاره آن تا یک مثقال

نام رایج:

انگور

نام عربی:

نامهای دیگر:

اُزوم (ترکی)، داک(هندی)

ماهیت:

ثمری است معروف که از درخت تاک که رَز هم نامند به هم می رسد و زمستانی و تابستانی می باشد و تابستانی آن را انواع و اصناف بسیار است برترین آن سفید رسیده شیرین شاداب بزرگ دانه آن است که پوست آن رقیق و تخم آن کوچک و دانهای آن در اندازه متساوی باشند.

طبیعت:

با قوای مختلفه است و انواع کثیره و مطلق رسیده آن در آخر اول گرم و تر و برخی بسیاری شیرین آن را تا دوم گرم و تر دانسته اند و دانه آن در دوم سرد و خشک.

افعال و خواص:

جالی و منضج و سریع الانحدار و کثیر الغذا و برترین میوه ها است در غذائیت و فراوری خون صالح و معدل امزجه غلیظه و مصفی خون و دافع مواد سوداویه و احتراقیه و مصلح حال صدر و ریه و مسمن بدن و اگر آب آن را خورده پوست را بیندازند زیاده کننده پیه کرده است و انگور تازه نفاخ و ملین و انگور که اندک قشر آن پژمرده کثیر الغذاتر از انجیر و نفخ آن کمتر و مقوی بدن و مسمن و زیاد کننده خون جید و منضج و ملین و جهت ناقهین و صاحبان حمی مزمنه و بارده نافع و انگوری که دو روز مانده باشد و به دستور مویز با تخم خوردن جهت اوجاع معده و امعاء و گرده و مثانه بهتر و روغن انگور که مکرر آب و ثفل آن را با روغن زیتون جوشانیده صاف کرده و یا در آفتاب پرورده باشند به غایت محلل و مسخن و ملین جلد است.

***

مضر:

الف) مضر معده رطبه ریحیه و مولد ریاح در آن

ب) مضر سدّه جگر و طحال و قولنج ریحی و گرده

ج) مورث تشنگی

شرح:

آب سرد خوردن بالای انگور به غایت مفسد آن و مورث استسقاء و تبهای عفن است و باید بین دو وعده غذایی خورده شود بطوری که غذای اول هضم شده باشد.

مصلح:

الف) زیره و رازیانه

ب) تخم کرفس

ج) سکنجبین و غذاهای ترش

نام رایج:

مویز

عربی:

زبیب

ماهیت:

انگور رسیده به درخت خشک شده است که انواع می باشد، بحسب انواع انگور، برترین همه پر گوشت شیرین کم دانه فربه آن است و بدترین همه خشک کم گوشت پُر دانه آن است.

طبیعت:

به حسب انواع انگور مختلف می باشد و مجموعاً در آخر اول گرم و در اول تر.

افعال و خواص:

در حدیث وارد است که زبیب را بخورید که اطفای مرّه صفرا می کند و بلغم را ساکن و عصب را محکم و غضب را می میراند و دل را قوی و نیک می گرداند و منضج خلط غلیظ و ملین بطن و محل به اعتدال و جالی معده و امعا و مشخص ادویه مسهله و موافق قصبه ریه و مقوی جگر و محرک باه مبرودین و مسمن بدن و جهت سرفه بلغمی و امراض گرده و مثانه و قرحه امعاء و چون با انیسون بپزند تا مهرا شود و صاف کرده با روغن بادام بیاشامند جهت سرفه بارد بلغمی مجرب و آشامیدن آب نقیع آن و یا آب مطبوخ آن و یا با ادویه مناسبه ملین طبع و خیسانده آن در سرکه انگوری به ناشتا جهت تحلیل ورم طحال مجرب که هر روز چند دانه آن را بخورند و بالای آن قدری از آن سرکه بیاشامند.

***

بدل:

کشمش

مضر:

الف) محرورین

ب) گرده

مصلح:

الف) سکنجبین و مکیدن آب میوه های ترش و خشخاش

ب) عناب

اندازه شربت:

تا سی درم

ضعف جگر آنکه برده صبر از جانش*** از شربت زرک ساز کن درمانش

ترتیب غذا کن چون خورد شربت را*** از مرغ و مویز و از حب رمانش

حکیم یوسفی

منبع مقاله :

کمالی نژاد، محمد، (1390)؛ برگ کهن، تهران: چوگان، چاپ اول

منبع: راسخون

به "خواص دارویی گیاه غوره، انگور و مویز" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خواص دارویی گیاه غوره، انگور و مویز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید