جزئیات متمم بودجه شهرداری تهران؛ نام جدیدفروش کاربری!

به گزارش وبلاگ آبی اناری ها، خبرنگاران : لایحه متمم بودجه شهرداری تهران به مجلس محلی پایتخت ارائه شد.

جزئیات متمم بودجه شهرداری تهران؛ نام جدیدفروش کاربری!

به گزارش وبلاگ آبی اناری هاجزئیات جداول بودجه ای ارائه شده به شورای شهر نشان می دهد اتکای اصلی نقشه بودجه ای جدید مدیریت شهری بر فروش کاربری البته با واژه جدید در ماه های باقی مانده از سال 98 قرار گرفته است.

پیش از این طی هفته های پایانی فصل پاییز، مدیران شهرداری تهران به شورای شهر اعلام کردند بنا دارند به جای تدوین و ارائه لایحه اصلاحیه بودجه، لایحه متمم بودجه را برای بررسی و تصویب به مجلس محلی پایتخت ارائه دهند تا به این ترتیب کم بینی سقف بودجه سال جاری را به نوعی جبران کنند و مبنای هزینه ها و منابع درآمدی برای سال 98 به شکل واقعی در بودجه ثبت شود. حالا پس از گذشت چند هفته، همان طور که پیش از این مدیران شهرداری از ابعاد لایحه متمم بودجه برای سال جاری خبر دادند، این لایحه با حدود رقم پیش بینی شده یعنی 6 هزار میلیارد تومان به شورای شهر آمده و در نوبت بررسی قرار گرفته است.

بررسی جزئیات لایحه متمم بودجه 98 تدوین شده حاکی از آن است که مدیریت شهری یک نقشه متمم بودجه با رقمی معادل 5 هزار و 659 میلیارد تومان تنظیم کرده که اگر در صحن شورای شهر تهران بررسی و تصویب شود مجموع رقم بودجه اداره پایتخت در سال جاری از 18 هزار و 828 میلیارد تومان به 24 هزار و 487 میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد. اما با تدوین و ارائه لایحه متمم بودجه 98 سوال اصلی آن است که رقم اضافه درآمد پیش بینی شده که حدود 20 درصد بودجه مصوب سال جاری است قرار است از چه منابعی تامین شود؟ به ویژه آنکه مدیریت شهری پایتخت طی ماه های گذشته به طور مستمر از وجود تنگناهای مالی شدید در تامین منابع و درآمدهای پیش بینی شده خبر داده اند. آن طور که جزئیات لایحه ارسالی به شورای شهر نشان می دهد حدود نیمی از رقم متمم بودجه 98، مستقیم از محل صدور جوازهای ساختمانی تامین می شود که البته بخش قابل توجهی از آن به تغییر کاربری مربوط می شود. در این میان اما جداول ارائه شده بیانگر آن است که بر خلاف سال های گذشته، فروش کاربری از سال جاری با یک واژه جدید در اسناد و مکاتبات شهرداری در جریان است. این موضوع به خوبی از محتویات بودجه مصوب و متمم بودجه سال جاری قابل ردیابی است. به طوری که در ردیف درآمدی متمم بودجه که با عبارت درآمد حاصل از تغییر کاربری آمده(عبارتی که همه ساله در بودجه شهری وجود داشته و همواره سهمی قابل توجه و مهم در تامین درآمدهای بخش شهرسازی داشته است) رقم صفر ثبت شده است. اگرچه با مشاهده عدد صفر در مقابل این ردیف درآمدی این تصور به وجود می آید که شهرداری چه در قالب بودجه مصوب و چه در لایحه متمم بودجه هیچ درآمدی از این محل کسب نخواهد کرد و در نتیجه فرایند تغییر کاربری به شکل رسمی از کانال کمیسیون ماده 5 کاملا متوقف شده است اما بررسی تصمیمات و عملکرد مدیریت شهری طی ماه های گذشته این نتیجه را به دست می دهد که این تصور درست نیست.

چراکه فرایند تغییر کاربری ها به شکل رسمی (از کانال کمیسیون ماده 5) که به راحتی از طریق مصوبات این کمیسیون قابل مشاهده است نشان می دهد درآمد صفر از این محل برای شهرداری تهران در سال جاری کاملا بی معنی است. اما پشت صحنه ثبت رقم صفر برای کسب درآمد از محل تغییر کاربری ها در بودجه مصوب و لایحه متمم بودجه شهرداری بر خلاف لایحه بودجه سال جاری چیست؟ بررسی های دنیای اقتصاد نشان می دهد درآمد حاصل از تغییر کاربری اتفاقا از ابتدای سال جاری با واژه جدید باعنوان ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی و طرح های توسعه شهری در بودجه مصوب و البته لایحه متمم بودجه تدوینی ثبت شده و قرار است با این عنوان از مالکان اخذ شود. مقایسه جزئیات لایحه بودجه 98 با بودجه مصوب و لایحه متمم بودجه 98 نشان می دهد در لایحه بودجه 98، درآمد حاصل از تغییر کاربری حدود 2 هزار میلیارد تومان پیش بینی و ثبت شده است. اما اکنون در متن بودجه مصوب و همچنین لایحه متمم بودجه، رقم ثبت شده برای این ردیف درآمد معادل صفر تومان درنظر گرفته شده است. در عین حال، درآمد حاصل از ردیف ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی و طرح های توسعه شهری در بودجه مصوب معادل 2 هزار و 100 میلیارد تومان(حدود رقم پیش بینی شده برای درآمد حاصل از تغییر کاربری در لایحه بودجه) و در لایحه متمم بودجه معادل یک هزار و 650 میلیارد تومان ثبت شده است که نشان می دهد شهرداری تهران درآمد حاصل از تغییر کاربری را در جریان تصویب بودجه به طور کلی به ردیف جدید ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی و طرح های توسعه شهری منتقل کرده و در عین حال درآمد پیش بینی شده از این محل، در قالب لایحه متمم معادل 79 درصد نسبت به بودجه مصوب افزایش پیدا خواهد کرد. سوال مهم دیگر درخصوص چرایی تغییر عنوان پیش بینی شده از سوی مدیریت شهری(شورای شهر و شهرداری تهران) برای کسب درآمد از محل تغییر کاربری است در حالی که واژه جدید با تغییر کاربری در محتوا یک معنای یکسان را دارد. به این معناکه یک مالک متقاضی تغییر کاربری به دنبال افزایش ارزش افزوده ملک خود، پس از اخذ موافقت برای انجام این عملیات، عملا با ارزش افزوده ساختمانی قابل توجهی روبه رو خواهد شد که در واقع به همان معنای ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی و طرح های توسعه شهری است. از این رو نیاز است تا مالک بخشی از ارزش افزوده تعلق گرفته به ملک خود را به عنوان سهم شهر به شهرداری تهران پرداخت کند. با وجود معنای مشابه هر دو واژه، تغییر واژه در بودجه مصوب و لایحه متمم بودجه نسبت به لایحه بودجه، قابل تامل و معنادار است به این دلیل که طی دو سال اخیر، مدیران شهری به طور مستمر اعلام کرده بودند که محل تامین مخارج شهر را از درآمدهای ساختمانی منفک خواهند کرد اما چون در این پوست اندازی مالی و اعتباری تا به امروز ناتوان و ناموفق بوده اند به نظر می رسد با تغییر واژه در ردیف های وصول عوارض و درآمدهای ساختمانی قصد دارند؛ تفاوت عمل با دوره های گذشته را به نمایش بگذارند. این در حالی است که محل تامین درآمدها برای اداره شهر دقیقا همان منابع قبلی است.

به طوری که از مجموع 5 هزار و 659 میلیارد تومان رقم پیش بینی شده برای متمم بودجه سال جاری، 2 هزار و 600 میلیارد تومان از محل انواع جوازهای ساختمانی تامین خواهد شد. از این رقم نیز معادل یک هزار و 650 میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی و طرح های توسعه شهری یا همان تغییر کاربری پیش بینی شده است که نسبت به بودجه مصوب سال جاری، معادل 79 درصد رشد خواهد کرد. همچنین شهرداری پیش بینی کرده از محل اخذ عوارض تراکم معادل 500 میلیارد تومان برای شهر کسب درآمد کند که نسبت به بودجه مصوب 98 معادل 10 درصد رشد خواهد داشت. در عین حال کسب درآمد از محل آرای کمیسیون ماده 100(کمیسیونی که خلاف های ساختمانی را با دریافت عوارض می فروشد) در لایحه متمم بودجه معادل 250 میلیارد تومان پیش بینی شده است. جالب آنکه کسب درآمد از محل تخلفات ساختمانی در قالب لایحه متمم بودجه از میان انواع درآمدها بیشترین رشد را نسبت به بودجه مصوب سال جاری در صورت تصویب شورای شهر خواهد داشت. بررسی ها نشان می دهد کسب درآمد از محل آرای کمیسیون ماده 100 نسبت به بودجه مصوب سال جاری معادل 250 درصد رشد داشته است. هرچند که ممکن است پیش بینی کسب درآمد از این محل به میزان آورده شده در لایحه متمم به اتکای پیگیری برای وصول مطالبات شهر در این حوزه باشد اما به نظر می رسد تضمین محکمی برای وصول این رقم در ماه های پایانی وجود ندارد. یا آنکه ممکن است مدیران شهری پیش از تدوین این لایحه ارقامی را وصول و حالا برای قانونی کردن آن در قالب لایحه متمم بودجه به شورای شهر ارائه کرده اند. یکی دیگر از منابع درآمدی شهرداری که در این لایحه پیش بینی شده از محل فروش املاک است. شهرداری در قالب بودجه مصوب سال جاری پیش بینی کرد که معادل یک هزار و 340 میلیارد تومان از محل فروش املاک کسب درآمد کند. در حال حاضر نیز با 15 درصد افزایش این ردیف درآمدی، پیش بینی شده که تا پایان سال جاری، حدود 200 میلیارد تومان دیگر نیز از محل فروش املاک کسب درآمد کند. اما منابع درآمدی گردآوری شده در قالب لایحه متمم بودجه قرار است در ادامه سال چگونه و به چه شکلی هزینه شود؟ جداول ارائه شده در قالب این لایحه نشان می دهد از مجموع 5 هزار و 659میلیارد تومان رقم متمم بودجه، معادل 910 میلیارد تومان صرف هزینه های جاری یعنی حقوق و دستمزد و 2 هزار و 300 میلیارد تومان قرار است صرف پروژه های سرمایه ای شهر شود. به طوری که از این رقم آنطور که در لایحه آمده، قرار است رقمی معادل یک هزار و 450 میلیارد تومان صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود و مابقی صرف تسویه وام ها و تسهیلات خواهد شد. کارشناسان شهری معتقدند: بی توجهی به تخصیص بودجه برای تکمیل و اجرای پروژه های عمرانی ضروری شهر می تواند تبعات سنگینی برای شهر و به ویژه شهرداری داشته باشد. به این معناکه تاخیر و تعویق در تکمیل پروژه های عمرانی شهر، می تواند قیمت تمام شده اجرای آنها را در زمان آینده افزایش دهد. به این ترتیب شهرداری تهران در شرایطی که با کمبود منابع مالی نقد روبرو است ناگزیر خواهد شد هزینه های بالایی را برای تکمیل پروژه ها صرف کند. به ویژه آنکه هزینه اداره شهر تهران در سال های آینده نه صرفا به واسطه آنچه باید در بخش خدمات و نگهداشت شهر هزینه شود بلکه به دلیل افزایش هزینه های حقوق و دستمزد نیروی انسانی مازاد در مجموعه شهرداری سنگین تر خواهد شد.

منبع: اقتصادنیوز

به "جزئیات متمم بودجه شهرداری تهران؛ نام جدیدفروش کاربری!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات متمم بودجه شهرداری تهران؛ نام جدیدفروش کاربری!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید